Dudullu OSB Mah. 1. Cad. No.9 (34776)
Ümraniye- İSTANBUL
Şubelerimiz

Tanıtım Ve Kampanya Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni

 

TANITIM VE KAMPANYA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

  1. Veri Sorumlusu

MERT TEKNİK FABRİKA MALZEMELERİ TİC. VE SAN. A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) gerçek kişi tedarikçimiz ile tüzel kişi tedarikçilerimizin temsilcilerine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 

 

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz,

 

  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 

amaçlarıyla açık rızanıza istinaden işlenecektir.

 

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (1) maddesinde düzenlenen hukuki sebebe dayanarak, web sitesinden form doldurulması ile ilgili kişiler tarafından elektronik ortamda iletilmesi yoluyla elde edilmektedir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; tedarikçilerimizle açık rızanıza istinaden paylaşılabilecektir.

 

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

•           Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•           Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

•           Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

•           İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•           İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•           İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•           Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KV-F12-06 İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 

•           ‘‘Mert Teknik Fabrika Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No.9 (34776) Yukarı Dudullu – İSTANBUL‘‘ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

•           mertteknikas@hso1.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

•           Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

•           Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@mert.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

MERT TEKNİK A.Ş., MERT Grubu’na bağlı bir şirkettir