Dudullu O.S.B. 1. Cad. No.9 (34776)
Ümraniye- İSTANBUL
Şubelerimiz

Çalışan ve Stajyer Adayları Aydınlatma Metni

Çalışan ve Stajyer Adayları Aydınlatma Metni .

 

Değerli Çalışan Adayımız,

 

MERT TEKNİK FABRİKA MALZEMELERİ TİC. VE SAN. A.Ş.  (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

 

 1. Veri Sorumlusu

MERT TEKNİK FABRİKA MALZEMELERİ TİC. VE SAN. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile 1 (bir) yıl süreyle işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı / Stajyer adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir. Sağlık, kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ve üye olduğunuz derneklere/vakıflara ilişkin verileriniz açık rızanızın varlığı halinde işe alımın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilir:

 • İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.
 • Staj başvuru formunun doldurulması yahut staj görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.
 • Çalışan/Stajyer adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi.
 • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.
 • Kariyer siteleri,
 • Web sitesi kariyer sekmesi içeriğindeki başvuru formlarının doldurulması aracılığıyla.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile amaçla sınırlı olmak kaydıyla ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında anlaşmalı avukatımız ile paylaşılır.

 

 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KV-F12-06 İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • ‘‘Mert Teknik Fabrika Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No.9 (34776) Yukarı Dudullu – İSTANBUL‘‘ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • mertteknikas@hso1.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@mert.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 

 1. Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

 

 

ÇALIŞAN - STAJYER SAHİBİ

ADI SOYADI 

 

TARİH

 

İMZA

 

El yazısı ile "Okudum, anladım, bir kopyasını elden teslim aldım."

 

 

 

MERT TEKNİK A.Ş., MERT Grubu’na bağlı bir şirkettir